Năm học 2018- 2019 lớp 5-6 tuổi ASố lượng:  28/28 cháu , đạt tỷ lệ 100% .Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Kim