Trường mầm non Đông Giang nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện. năm học 2016- 2017 trường xếp thứ 21/44 trường trong huiyện. Đặc biệt năm học 2017- 2018 trường đã có những bước tiết vượt bậc vươn lên thứ 16/44 trường trong huyện