STT

Tên nhóm lớp

Tên GV chủ nhiệm

Số điều tra

Số giao

1

Lớp 5 - 6 tuổi A

Phạm Thị Kim

28

28

2

Lớp 5 - 6 tuổi B

Nguyễn Thị Lan Anh

28

28

3

Lớp 4 - 5 tuổi A

Hoàng Thị Thu Hương

28

28

4

Lớp 4 - 5 tuổi B

Vũ Thị Hà

24

24

5

Lớp 3 - 4 tuổi A

Bựi Thị Dậu

30

30

6

Lớp 3 - 4 tuổi B

Nguyễn Thị Hương

25

25

7

Nhỳm 25 -36 thỏng A

Nguyễn Thị Lành

21

21

8

Nhỳm 25 -36 thỏng B

Bựi Thị Bưởi

22

22

Hoàng Thị Nhung

9

Nhỳm 13 - 24 thỏng

Nguyễn Thị Liễu

53

24

Nguyễn Thị Múo

Cộng

11

259

230