KẾ HOẠCH

Hội thảo - Tập huấn Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ

và đạo đức nghề nghiệp cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Năm học 2019- 2020

Căn cứ Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Căn cứ kế hoạch số 10/KH-GD& ĐT ngày 26/7/2019 kế hoạch hội thảo Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019 – 2020 của phũng giáo dục đào tạo huyện Đông Hưng. Trường MN Đông Giang xây dựng kế hoạch Hội thảo – Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cán bộ quản lý và giỏo viờn mầm non năm học 2019- 2020 như sau.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

- Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non và cán bộ quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng giáo viên mầm non.

- Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 cho cỏn bộ quản lý và giỏo viờn trong nhà trường.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

2. Yêu cầu

- Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX trong năm học cho cỏn bộ quản lý và giỏo viờn;

- 100% cỏn bộ quản lý, giỏo viờn xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tự BDTX của cá nhân đảm bảo tính phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

II. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

1. Nội dung

- Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Quản lí phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non.

- Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non

- Sinh hoạt tổ chuyờn mụn – hỡnh thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương.

- Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Chế độ dinh dưỡng cho trẻ em bị viêm đường hô hấp và tiêu chảy.

- Vấn đề giới trong giáo dục mầm non

- Xử lý phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ.

- Chăm sóc vệ sinh cho trẻ nhà trẻ.

- Các văn bản chỉ đạo của ngành, của địa phương

- Những nội dung cũn hạn chế của đơn vị

- Những nội dung theo tỡnh hỡnh thực tế của địa phương.

2. Thời lượng bồi dưỡng

Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi cán bộ giáo viên là 120 tiết/ năm học.

III. Hỡnh thức và phương pháp bồi dưỡng

1. Hình thức

- Cán bộ giáo viên bồi dưỡng thường xuyên bằng cách tự học, tự nghiên cứu tài liệu, qua các phương tiện thông tin, qua mạng internet, qua tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên trang website của Bộ giáo dục & ĐT

- Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn của Tỉnh của huyện, các đợt hội giảng trực tuyến tại cụm trường.

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; chuyên đề, hội thảo theo đơn vị trường, cụm trường, huyện, bồi dưỡng qua việc tham quan học tập.

2. Phương pháp

- Phương pháp: Sử dụng phương pháp nghe giảng, thảo luận, chú trọng phương pháp thực hành.

- Sau khi tập huấn tại phũng giỏo dục nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho 100 % cán bộ quản lí và giáo viên trong trường .

- Mỗi cán bộ, giáo viên, tự nghiên cứu và tự học nội dung trong “ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ giáo viên năm học 2019 - 2020” các tài liệu quy định và các nội dung cá nhân cần; tự tập hợp các ý kiến cần phải giải đáp trong nội dung tự học gửi về nhà trường.

- Khắc sâu các nội dung trọng tâm trong chương trỡnh bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 -2020. Tập hợp ý kiến thắc mắc của CBGV xin giải đáp phũng giỏo dục, viết bài thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập

IV. Thời gian bồi dưỡng

- Học tập tại lớp do Phũng GD&ĐT mở

- Nhà trường xây dựng kế hoạch. Cán bộ giáo viên bố trí thời gian để tự học đảm bảo thời lượng và nội dung theo quy định.

V. Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên

- Các văn bản chỉ đạo của cấp trên (của Bộ GD &ĐT, Sở GD & ĐT) về công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên mầm non hằng năm của nhà trường và của từng giáo viên. Công văn hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên mầm non hằng năm của Phũng GD& ĐT.

- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non hằng năm của phũng GD&ĐT.

- Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên:

+ Tài liệu BDTX cho CBQL và giáo viên mầm non năm học 2019 - 2020 do Vụ giáo dục mầm non biên soạn, các tài liệu, văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến giáo dục mầm non

+ Các bài giảng thuộc các chuyên đề do Phũng Giỏo dục và Đào tạo gửi qua hộp thư điện tử nội bộ.

+ Sổ ghi chép học bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên

VI. Tổ chức thực hiện

Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cỏn bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019 – 2020 và báo cáo về phũng GD & ĐT

Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên cốt cán để tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn triển khai tới giáo viên

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lí năm học 2019 – 2020 gửi về phũng giỏo dục & Đào tạo. trước ngày 25/9/2019

Kinh phí bồi dưỡng thường xuyên

Kinh phí bồi dưỡng thường xuyên được chi trong dự toán kinh phí chi thường xuyên của nhà trường và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VII. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

Việc đánh giá thực hiện Chương trỡnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non của nhà trường và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên mầm non được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 - 2020 của Trường MN Đông Giang đối với CBQL và giáo viên, yêu cầu các cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc bồi dưỡng thường xuyên.

HIỆU TRƯỞNG            

Phạm Thị Hồng            

 

LỊCH THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2019 -2020

 

TT

Nội dung bồi dưỡng

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian

Cách thức học

1

- Xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường.

 

 

- Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.

 

 

 

 

- Xây dựng kế hoạch để nắm rừ được mục đích yêu cầu, nội dung về BDTX

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 4

Tháng 7

 

Tuần 1

Tháng 8

BGH

 

 

 

 

 

 

+ giáo viên

 

Tập trung

2

Vấn đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non

 

- Tăng cường nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên mầm non về giới, bỡnh đẳng giới trong giáo dục mầm non, sự cần thiết và yêu cầu lồng ghép giới trong giáo dục mầm non nói chung và trong thực hiện chương trỡnh giỏo dục mầm non núi riờng.

- Biết đặt câu hỏi để nhận diện được các biểu hiện về bất bỡnh đẳng giới trong thực hiện chương trỡnh giỏo dục mầm non. Trong lập kế hoạch hoạt động giáo dục. Tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường vật chất, tương tác với trẻ và làm việc với cha mẹ trẻ.

- Nghiêm túc tham gia vào các hoạt động trải nghiệm của chuyên đề. Tích cực vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn để phát hiện các biểu hiện bất bỡnh đẳng giới và xác định được hướng cải thiện.

10 tiết

Tuần 1 tháng 8

Tập trung

3

- Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non

- Hiểu được sự cần thiết phải thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non. Phân tích được các yêu cầu, cách triển khai thực hiện, điều kiện cần đảm bảo để triển khai thực hiện thành công quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Có kĩ năng triển khai thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Cú ý thức tự học tập bồi dưỡng để thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non.

 

10 tiết

Tuần 2 tháng 8

 

 

Tập trung

4

- Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tại trường mầm non.

 

- Phân tích được các yêu cầu đối với hiệu trưởng, vai trũ, trách nhiệm của hiệu trưởng, quy trình phỏt triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên trong trường mầm non.

- Đánh giá được nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên ở trường mầm non. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, giám sát, đánh giá hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên ở trường mầm non.

- Tớch cực tỡm hiểu những mụ hỡnh tiờn tiến, kinh nghiệm thành cụng về phỏt triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên mầm non để vận dụng trong trường học nơi mỡnh cụng tỏc.

10 tiết

Tuần 3

tháng 8

Tập trung

5

- Phũng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục mầm non

 

- Nắm vững cơ sở lí luận và pháp lí về bạo lực học đường và phũng chống bạo lực ở đường ở cơ sở giáo dục mầm non.

- Phân tích được thực trạng bạo lực học đường và phũng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục mầm non. Nhận diện được các loại bạo lực học đường và phát hiện được những nguyên nhân của bạo lực học đường. Đề xuất các biện pháp phũng, chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập chuyên đề và chia sẻ kiến thức kĩ năng được hỡnh thành với cỏc đồng nghiệp. ya thức được trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, ành mạnh, thõn thiện, phũng chống bạo lực học đường trong nhóm, lớp và trong cơ sở giáo dục mầm non.

 

10 tiết

 

Tuần 4 tháng 8

Theo tổ

6

Xây dựng kế hoạch giáo dục ở trường mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương

- Hiểu được khái niệm và ý nghĩa, yêu cầu của việc lập kế hoạch giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương. Xác định được một số quy định về xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh của địa phương và những điểm mạnh, điểm yếu trong xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh của địa phương. Hiểu và vận dụng được các bước xây dựng kế hoạch vào thực tiễn xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương tại cơ sở giáo dục mầm non.

- Xây dựng được các loại kế hoạch giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh của đia phương ( kế hoạch năm học, tháng, tuần) đáp ứng yêu cấu của chương trỡnh giỏo dục mầm non. Xõy dựng được mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp, cha mẹ của trẻ, các lực lượng xó hội ở địa phương trong lập kế hoạch giáo dục trẻ.

- Tôn trọng trẻ và sự phát triển toàn diện, tự nhiên của trẻ, sự đa dạng của địa phương, khai thác yếu tố văn hóa và bối cảnh địa phương trên cơ sở phối hợp tham vấn với gia đỡnh trẻ và cộng đồng trong xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ. Tích cực tỡm tũi, sỏng tạo trong lập kế hoạch giỏo dục trẻ em.

15 tiết

Tuần

1 tháng 9

 

 

 

Tự học

7

- Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

- Hiểu khái niệm giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non, quy trỡnh học tập qua trải nghiệm và vai trũ của giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non. Phân tích được các bước tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non.

- Có kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm phù hợp với điều kiện cơ sở giáo dục mầm non ở địa phương. Có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ trong lớp mẫu giáo ghép nhiều lứa tuổi và nhóm trẻ dân tộc ít người.

- Hứng thỳ với việc tỡm tũi, nghiờn cứu cỏc phương pháp giáo dục mầm non phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Tích cực sáng tạo vận dụng kiến thức kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm vào thực tiễn phù hợp với điều kiện ở cơ sở giáo dục mầm non.

15 tiết

Tuần 2 tháng 9

Tự học

8

- Sinh hoạt tổ chuyên mụn - Hỡnh thức bồi dưỡng chuyên môn hiệu quả cho giáo viên mầm non

- Hiểu được ý nghĩa và tầm nhỡn của sinh hoạt chuyờn môn theo nghiên cứu bài học. Nêu được các nguyên tắc và yêu cầu của việc từng bước thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Nêu được những yếu tố đảm bảo hiệu quả sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu bài học tại cơ sở giáo dục mầm non.

- Thực hiện buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học tại trường, biết cách chuẩn bị buoir sinh hoạt chuyên môn, biết cách quan sát, suy ngẫm và chia sẻ, biết cách điều hành buổi hội thảo. Biết cách xây dựng kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên môn tại trường.

- Tin tưởng vào ý nghĩa và giỏ trị của sinh hoạt chuyờn mụn theo nghiờn cứu bài học. Sẵn sàng chia sẻ ý kiến với đồng nghiệp và mong muốn được học tập để cải thiện việc dạy học của bản thân. Ham muốn cải tiến các hoạt động giáo dục hàng ngày thông qua sinh hoạt chuyên môn.

 

15 tiết

 

Tuần 3 tháng 9

Tự học

9

- Chăm sóc vệ sinh cho trẻ nhà trẻ

- Hiểu được sự cần thiết cho việc chăm sóc vệ sinh cho trẻ nhà trẻ. Trỡnh bày được yêu cầu mục đích, nội dung và phương pháp chăm sóc vệ sinh cho trẻ nhà trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho trẻ nhà trẻ

- Tích cực tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề. Vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ. Chủ động tuyên truyền tư vấn cho phụ huynh, cha mẹ, cộng đồng tầm quan trọng

và cách chăm sóc vệ sinh cho trẻ nhà trẻ.

10 tiết

Tuần 4 tháng 9

Theo tổ

10

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ em viêm đường hô hấp và tiêu chảy

- Biết được các bệnh viêm đường hô hấp và tiêu chảy. Hiểu về chế độ dinh dưỡng cho trẻ bị viêm đường hô hấp và tiêu chảy. Biết cách chăm sóc khi trẻ bị viêm đường hô hấp và tiêu chảy.

- Có kĩ năng xây dựng và thực hiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ em bị viêm đường hô hấp và tiêu chảy. Có kĩ năng chăm sóc khi trẻ em bị viêm đường hô hấp và tiêu chảy.

15 tiết

Tuần 1 tháng 10

 

11

Phũng chống và xử lớ tai nạn thương tích cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

- Hiểu được khái niệm, phân loại hậu quả nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em. Biết cách phũng trỏnh tai nạn thương tích cho trẻ.

- Xây dựng được môi trường an toàn phũng trỏnh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non. Biết cách xử lí khi trẻ gặp tai nạn.

- Có thái độ tích cực trong việc xử lí tai nạn. Chủ động tuyên truyền tư vấn cho các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng cách phũng trỏnh cỏc yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ mầm non.

10 tiết

Tuần 2 tháng 10