Căn cứ kế hoạch số 11/KH-GDĐT ngày 26/8/2019 kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành GD&ĐT huyện Đông Hưng.Căn cứ kế hoạch số 12/KH - GDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019 cấp học mầm non huyện Đông Hưng. Căn cứ công văn số 138/GDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của phòng Giáo dục & Đào tạo Đông Hưng về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2019 - 2020. Căn cứ tình hình thực tiễn giáo dục mầm non xã Đông Giang. Trường mầm non Đông Giang xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 như sau:

A- NHIỆM VỤ CHUNG

1. Củng cố, sắp xếp, ổn định các nhóm lớp, nâng tỷ lệ huy động trẻ tới trường.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý cơ sở GDMN gắn với thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

3. Tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN; đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; duy trì nâng cao chất lượng PCGDMNTNT; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo quyền trẻ em.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025, thực hiện các chính sách đối với GVMN; bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non. Trường phấn đấu giữ vững danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến ” Đạt trường chuẩn Quốc gia mức đọ II.

B- NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN

I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong GDMN.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề Đổi mới sáng tạo trong dạy và học cùng với các các cuộc vận động“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành những hoạt động thường xuyên, tự giác trong nhà trường. 100% CBQLGVNV thực hiện tốt các phong trào (phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; hiến máu nhân đạo; ủng hộ, đóng góp đủ các loại quỹ do các cấp, các ngành và địa phương phát động).

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai các văn bản của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của ngành về GD&ĐT và nhiệm vụ năm học đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong cơ sở giáo dục mầm non; thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về đạo đức nhà giáo. Mỗi cán bộ giáo viên nhân viên cần tăng cường tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm nghề nghiệp; có bản lĩnh chính trị, nắm vững các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước. Tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp “an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường” và “xanh, sạch, đẹp”. Duy trì việc thực hiện đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục kỹ năng sống lồng ghép trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non và các hoạt động giáo dục ngoại khóa phù hợp với điều kiện của trường, địa phương. Tích cực dạy các làn điệu dân ca, trò chơi dân gian, đưa các bài hát chèo vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp.

II. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN: Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội quy định về Luật Giáo dục; văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non; văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục; Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 thông tư ban hành thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 06/2019/TT-GDĐT Quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở GDMN; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 ban hành quy định về Đạo đức nhà giáo; Các văn bản về đảm bảo an toàn, phòng chống bạo lực học đường (thông tư 13/2010/TT-BGDĐT, thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT, Nghị định 80/2017/NĐ-CP, …); Thông tư số 25,26/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non… Tuyên truyền phổ biến văn bản tới 100% CBQL, GVNV cơ sở GDMN. Xây dựng các loại văn bản (quy chế hoạt động, quy tắc ứng xử, các loại kế hoạch đảm bảo đúng văn bản chỉ đạo của cấp trên phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương và nhà trường.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tại đơn vị theo quy định. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở GDMN tại Điều lệ trường mầm non, các quy định về quản lý tài chính, thu - chi theo đúng văn bản; Quy chế dân chủ trong cơ sở GDMN; Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến GDMN theo phân cấp quản lý.

Tập trung quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong sơ sở GDMN; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong các cơ sở GDMN đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức, gây áp lực cho giáo viên. Cập nhật kịp thời, chính xác dữ liệu về trẻ, đội ngũ CBQLGVNV vào phần mềm CSDL ngành, phần mềm Phổ cập xóa mù chữ nhằm tạo điều kiện cho các cấp quản lý giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở GDMN, nâng cao hiệu quả thống kê, tổng hợp.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ của nhà trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Chương trình GDMN, chương trình cho trẻ mẫu giáo làm quen với Tiếng Anh và các quy định khác đối với cơ sở GDMN; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn thúc đẩy, hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi sai phạm các quy định về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách, thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

Nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, dự toán thu - chi ngân sách đảm bảo đúng hướng dẫn, sát với thực tế, phù hợp với các hoạt động của đơn vị; nghiêm túc chấp hành các quy định về thu - chi tài chính, thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện hành

Thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng và GVMN (theo Thông tư 25, 26/2018) thực chất, hiệu quả nhằm phản ánh đúng năng lực của đội ngũ, phát huy khả năng sáng tạo của CBGV trong quản lý và trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tránh hình thức và chạy theo thành tích. Chỉ đạo tới 100% CBGV thực hiện việc lưu trữ các thông tin, minh chứng ngay từ đầu năm học làm cơ sở đánh giá theo Chuẩn.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc Chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp Một.Chỉ đạo tổ chức các chuyên đề, hội thi, các hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong cơ sở GDMN đảm bảo an toàn, phù hợp, hiệu quả.

Thực hiện tốt Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo chính xác, kịp thời; chấp hành nghiêm túc kỷ cương hội họp theo tinh thần công văn số 125/PGDĐT ngày 26/8/2019 của phòng GD&ĐT về việc chấn chỉnh hội họp năm học 2019-2020; việc đảm bảo thực hiện thông tin, báo cáo, hội họp tiếp tục được đánh giá là một trong những tiêu chí thi đua của công tác quản lý. Tích cực khai thác thông tin, sử dụng văn bản hành chính điện tử, thực hiện việc trao đổi thông tin, báo cáo giữa nhà trường với Phòng GD-ĐT qua thư điện tử, Email nội bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng website của nhà trường. Duy trì tốt việc cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của Phòng vào đầu, giữa buổi sáng và đầu giờ chiều và cuối giờ làm việc buổi chiều.

III. Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp, duy trì tỉ lệ huy động trẻ.

a. Chỉ tiêu:

Đảm bảo quy mô trường mầm non công lậpvới 9 nhóm lớp. Trong đó có 03 nhóm trẻ và 06 lớp mẫu giáo. Trường có đủ thủ tục pháp lý về quyền quản lý và sử dụng đất.

Phấn đấu huy động 67,5% trở lên số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, 100% số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đi học.

Cụ thể số lượng giao các nhóm, lớp như sau:

Nhóm, lớp

Dân số độ tuổi

Số giao

Tỷ lệ

%

Ghi chú

Năm sinh

Số trẻ

5-6 tuổi A

2014

28

28

100

 

5-6 tuổi B

27

27

100

 

4-5 tuổi A

2015

30

30

100

 

4-5 tuổi B

32

32

100

 

3-4 tuổi A

2016

19

19

100

 

3-4 tuổi B

24

24

100

 

Tổng

160

160

100

 

25-36 tháng A

2017

21

20

95.2

 

25-36 tháng B

25

24

96

 

13-24 tháng A

2018

37

22

59.5

 

2019

17

2

11.7

 

Tổng

100

68

68,0

 

Cộng tổng

260

228

87,7

 

 

b. Biện pháp:

Củng cố, phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động, huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến trường; đưa tiêu chí huy động số lượng vào đánh giá thi đua cuối năm học đối với giáo viên và cán bộ quản lý phụ trách tổ.

Đẩy mạnh công tác quản lý chỉ đạo để duy trì số lượng, quản lý chặt chẽ số lượng trẻ hàng ngày, hàng giờ ở mỗi nhóm, lớp và nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định đón, nhận và trả trẻ; phát huy hiệu quả việc ký nhận của phụ huynh, người trực tiếp thay phụ huynh đưa, đón trẻ trong sổ giao nhận đón trả trẻ của nhóm, lớp. Theo dõi chặt chẽ trẻ chuyển đi, chuyển đến, trẻ đi, đến học trái tuyến, đảm bảo đủ hồ sơ theo đúng quy định, thông tin chính xác, đủ cơ sở pháp lý. Trường tổng hợp kết quả, báo cáo sĩ số về Phòng GD-ĐT vào chiều thứ hai tuần 1 hàng tháng.

Tích cực tuyên truyền và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đặc biệt giúp đỡ trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ thuộc diện con gia đình chính sách. Phân công cô giáo Hoàng Thị Nhung giúp đỡ cháu Vũ Đức Thịnh, Nguyễn Thị Phương (5 tuổiB ), cô giáo Hoàng Thị Thu Hương giúp đỡ cháu Phạm Minh Chuyên, Trần Phạm Bảo Yến ( 4 tuổi A )

Đảm bảo 100% số nhóm, lớp thường xuyên có bảng tuyên truyền với các nội dung đa dạng phong phú, thay đổi theo chủ đề; thực hiện tốt việc trao đổi thường xuyên với cha mẹ trẻ thông qua các hình thức.

IV. Củng cố, nâng cao chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

a. Chỉ tiêu:

Phấn đấu đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong năm 2019, phấn đấu với các tiêu chí phổ cập cao hơn năm trước.

b. Biện pháp:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Kịp thời tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của xã, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tới các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội quan tâm và phối hợp thực hiện. Phối hợp với trường Tiểu học& THCS, TTHTCĐ thành lập các tổ điều tra số lượng trẻ trên địa bàn xã theo từng thôn.

Tập trung ưu tiên các nguồn lực để đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMNTNT. Đơn vị phải sắp xếp bố trí đủ giáo viên, đảm bảo đủ đồ dùng, thiết bị theo danh mục tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi.

Phối hợp với phòng Tài Chính – Kế hoạch và Phòng Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên và trẻ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời (Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/1/2018 quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em Mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên Mầm non.

Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ và tự bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ làm phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi đối với đội ngũ CBQL và giáo viên nhà trường. Cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục xóa mù chữ theo phân cấp đảm bảo kịp thời, chính xác, có hiệu quả.

Tổ chức tự kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình đề nghị huyện kiểm tra, xét công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi năm 2019 hoàn thành xong trước ngày 01/10/2019. Huyện tổ chức kiểm tra hồ sơ và kết quả phổ cập, xét, đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh vào tuần 2 tháng 10/2019.

V. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ

a. Chỉ tiêu: 100% trẻ đến trường được bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

b. Biện pháp:

Tăng cường các biện pháp quản lý, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích; Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Công văn 392/SGDĐT-GDMN ngày 20/5/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND, công văn 780/SGDĐT-GDMN ngày 01/12/2017 tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN; Công văn 149/PGDĐT ngày 04/12/2017 của Phòng GD&ĐT Đông Hưng về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

Chỉ đạo 100% số CBGV ký cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ với nhà trường, trường cam kết với Phòng GD&ĐT; xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại thông tư 06/2019/TT-BGDĐT, tăng cường giáo dục phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích, giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em trong cơ sở GDMN; tập huấn và trang bị tài liệu hướng dẫn giáo dục trẻ em mầm non phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn GVMN xử lý các tình huống sư phạm, thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong cơ sở GDMN.

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các nhóm lớp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường (Nghị định 80/NĐ-CP); Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN (Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT). Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Chỉ đạo thực hiện tốt văn bản số 693/BC-BCĐ ngày 22/8/2019 của ban chỉ đạo 138 huyện Đông Hưng về triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh học đường năm học 2019-2020 cùng các văn bản khác của các ngành có liên quan. Phối hợp với công an huyện và công an xã tổ chức đăng ký, thực hiện hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 quy định về khu dân cư, xã, phường, Thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đăng ký trường học đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự vào tháng 9/2019 và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự vào tháng tuần 1/6/2020.

Thực hiện nghiêm túc quy chế đón, nhận và trả trẻ, ký sổ giao nhận trẻ (giữa phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm, chú trọng quan tâm tới trẻ mọi lúc, mọi nơi.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi, bằng trải nghiệm” tại trường, lớp mầm non; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

2. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

  1. Chỉ tiêu:

Duy trì 100% số nhóm lớp tổ chức cho trẻ ăn bán trú, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100 %, mức ăn tối thiểu đạt 12.320 đ/1 trẻ/ ngày; không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm.

100% số trẻ đến trường được theo dõi và đánh giá tình trạng dinh dưỡng sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng và khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm và được chữa bệnh kịp thời; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi so với đầu năm học. 100% số trẻ suy dinh dưỡng được ăn phục hồi dinh dưỡng với 2 bữa/tuần và mức ăn là 7.000đ/ bữa.

b. Biện pháp:

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú và nâng mức ăn bán trú của trẻ ở trường; Xây dựng thực đơn đa dạng, phong phú, cân đối, điều chỉnh khẩu phần ăn hàng ngày đảm bảo đủ các dưỡng chất phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tiễn của địa phương; Thực hiện bữa ăn chính theo tiêu chuẩn. Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nuôi ăn bán trú để hỗ trợ xây dựng thực đơn và tính khẩu phần cho trẻ đảm bảo đúng nhu cầu khuyến nghị. Làm tốt mô hình phòng chống suy dinh dưỡng, tăng gia trồng rau sạch tại vườn trường, huy động cha mẹ trẻ cung cấp thực phẩm sạch cho bữa ăn của trẻ.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm túc các quy định về VSATTP; hợp đồng chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm đủ tính pháp lý; trang bị đầy đủ và sử dụng thường xuyên có hiệu quả các đồ dùng, phương tiện theo hướng hiện đại như tủ sấy bát, bếp ga, tủ lạnh, máy xay thịt,... phục vụ cho việc tổ chức ăn bán trú; thực hiện nghiêm túc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn tại Quyết định 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 31/3/2017. Sử dụng nước uống hàng ngày đảm bảo hợp vệ sinh, phù hợp với thời tiết, không dùng nước đóng bình không đảm bảo vệ sinh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong cơ sở GDMN.

Quản lý chặt chẽ việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ tại trường; nhà trường báo cáo số trẻ ăn hàng tháng cùng với báo cáo sĩ số học sinh về Phòng GD-ĐT. Nhà trường có đủ hồ sơ, sổ sách về công tác nuôi dưỡng, thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác, khoa học các nội dung thông tin và được quản lý lưu trữ tốt, thực hiện tốt quy trình chế biến thức ăn theo quy định đảm bảo hợp vệ sinh.

Tăng cường các hình thức phối hợp, tuyên truyền, trang bị kiến thức về giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe trẻ đối với các bậc cha mẹ. Tiếp tục huy động các nguồn lực để tổ chức Tuần lễ dinh dưỡng (từ ngày 14-19/10/2019) nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ.

Phối hợp với Trung tâm y tế huyện kiểm tra sức khỏe cô nuôi dưỡng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn. Phối hợp với Y tế xã thực hiện các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.

Thực hiện nghiêm túc công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được cân, đo; phối hợp với trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe định kỳ (2 lần/ năm học) vào tháng 9/2019 và tháng 5/2020 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế thế giới; phối hợp với gia đình và các cơ sở y tế tổ chức chữa kịp thời bệnh cho trẻ ngay sau khi phát hiện bệnh. Nhà trường phải có đủ hồ sơ về chăm sóc sức khoẻ trẻ theo quy định tại mỗi nhóm, lớp và nhà trường đảm bảo khoa học, chính xác, sạch, đẹp, được lưu trữ tốt.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực của CBQL, GVNV về công tác y tế trường học, kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể chất để nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc của trẻ dự phòng các bệnh không lây nhiễm. Lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày.

Nhà trường xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền đến các bậc cha mẹ trẻ về: Chế độ dinh dưỡng cân đối hợp lý giúp trẻ phát triển về thể chất; Chế độ dinh dưỡng thực hiện ở trường; Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân, béo phì. Không còn tình trạng trẻ SDD không được ăn phục hồi dinh dưỡng trong cơ sở giáo dục mầm non.

Thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh, tổ chức phun thuốc phòng chống dịch bệnh, ruồi, muỗi, côn trùng 2 lần/ năm học vào tuần 1 tháng 8/2019 và tuần 1 tháng 2/2020. Giữ vệ sinh môi trường, dụng cụ ăn, uống, đồ dùng, đồ chơi kịp thời phát hiện bệnh dịch có nguy cơ bùng phát, báo cáo cơ quan y tế tránh lây lan gây nguy hiểm tính mạng trẻ, lưu ý các loại vi rút mới lạ xuất hiện.

3. Đổi mới các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

a. Chỉ tiêu:

Nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường và thực hiện tốt chuyên đề “ Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

100% số trẻ được học Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với từng độ tuổi theo đúng chương trình quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT ban hành và được làm quen với tiếng Anh.

100% trẻ đến trường được theo dõi, đánh giá sự phát triển theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Biện pháp:

Xây dựng phát triển Chương trình giáo dục nhà trường phải đảm bảo chương trình giáo dục mầm non quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 và thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT về sử đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với văn hóa, truyền thống địa phương, điều kiện thực tế của đơn vị, khả năng, nhu cầu của trẻ. Chương trình giáo dục nhà trường phải được thẩm định, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và điều chỉnh.

Tập huấn, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ cán bộ giáo viên tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục; Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình: Đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, trang bị đầy đủ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình cho đội ngũ cán bộ giáo viên; Khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Việc tự làm đồ dùng đồ chơi cần đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, tăng cường sự tham gia của trẻ trong quá trình làm đồ dùng đồ chơi.

Tiếp tục thực chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020: Đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục, đổi mới việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Thực hiện phương châm giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi”, chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo để phát triển toàn diện; Triển khai lồng ghép giáo dục dinh dưỡng hợp lý và chế độ vận động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ. Tập huấn, bồi dưỡng áp dụng các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tới từng giáo viên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện điểm chuyên đề tại các lớp 5 tuổi A, 4 tuổi A, 2 tuổi A, tổ chức cho trẻ đi tham quan, khám phá môi trường bên ngoài nhà trường

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ theo quy định của Chương trình GDMN; Đánh giá, tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chuyên đề ở cấp trường.

Bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn thực hiện việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 30/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ Đảng viên và cán bộ,giáo viên, nhân viên. Căn cứ vào tình hình thực tiễn để tuyên truyền nội dung Nghị quyết tới cán bộ giáo viên nhân viên và hướng dẫn giáo viên lựa chọn các nội dung, thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục truyền thống, văn hóa linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 27/02/2019 Kế hoạch Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2025. Thực hiện chuyên đề hỗ trợ cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ có chất lượng, trang bị đủ học liệu cho trẻ, tài liệu cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ.

Triển khai hoạt động làm quen Tiếng anh cho trẻ mầm non bằng hình thức phù hợp.

Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu tiên trong giáo dục cho trẻ khuyết tật học hòa nhập; Phối hợp tốt với các ban ngành ở địa phương để phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tuổi mầm non. Thực hiện việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ khuyết tật tham gia vào các hoạt động chung của lớp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp mọi người, cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng.

* Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các chuyên đề với hình thức sinh hoạt chuyên môn trong toàn cấp học thông qua dạy học trực tuyến và tổ chức tốt các cuộc thi, các hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong năm học

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ, lựa chọn giáo viên tham gia dạy học trực tuyến theo chuyên đề cụm theo quan điểm giáo dục “ lấy trẻ làm trung tâm”

Thi “Giáo viên dạy giỏi” theo Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm Non.

Huy động các nguồn lực để tổ chức Tuần lễ dinh dưỡng” ở 100% nhóm, lớp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ và tổ chức “Tuần lễ dinh dưỡng”.

VI. Kiểm định chất lượng giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

a. Chỉ tiêu:

Hoàn thành tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Mầm non. Phấn đấu nâng chuẩn từ mức độ I lên mức độ II.

Điểm trường có từ 5 loại đồ chơi ngoài trời trở lên; 100% số, nhóm, lớp đủ bộ danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu và sử dụng hiệu quả. 100% giáo viên phải có đủ tài liệu, đồ dùng dạy học theo danh mục thiết bị GDMN tối thiểu, theo chương trình GDMN.

b. Biện pháp:

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Tiếp tục rà soát đối chiếu các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định với thực tiễn trường. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá, kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí để trường đạt được cấp độ cao nhất; Sử dụng tốt phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Trong quá trình tự đánh giá cần tránh hình thức, máy móc, nhất là việc thu thập minh chứng, lưu trữ hồ sơ, đặc biệt chú ý chống bệnh thành tích.

Rà soát thực trạng nhu cầu đầu tư xây dựng, làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp, phối hợp với các ngành chức năng, đẩy mạnh công tác XHH giáo dục để huy động mọi nguồn lực xã hội, tập trung đầu tư xây dựng CSVC, mua sắm các phương tiện, thiết bị chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN, chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và danh mục thiết bị tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định theo Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 ban hành danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, Thông tư 32/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 về việc Ban hành danh mục Thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục Mầm non; tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo trong giáo viên, cha mẹ trẻ. Việc tự làm đồ dùng, đồ chơi cần đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, tăng cường sự tham gia của trẻ trong quá trình làm đồ dùng, đồ chơi.

VII- Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

1. Chỉ tiêu:

Tăng cường xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới GDMN; không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn.

Phấn đấu 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, 100 % số giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng CNTT.

100% cán bộ quản lý đạt chuẩn hiệu trưởng và giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non từ loại khá trở lên.

2. Biện pháp:

Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết các Hội nghị của Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị. Tham mưu khắc phục dần tình trạng thiếu giáo viên. Nhà trường xác định vị trí việc làm, thực hiện phân công đội ngũ hợp lý, đảm bảo mỗi khối phải có giáo viên nòng cốt, vững chuyên môn.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, khuyến khích giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet. Rà soát xây dựng nội dung thực hiện đạo đức nhà giáo trong quy chế hoạt động của nhà trường.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường mầm non, trong đó, chú trọng tới việc phát triển Chương trình giáo dục phù hợp với thực tế, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Nâng cao năng lực CBQL, GVMN ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GVMN theo Quy chế BDTX; Tăng cường bồi dưỡng nâng cao việc bồi dưỡng chuyên môn theo 10 mô đun nâng cao, năng lực quản lý nhà nước về giáo dục cho CBQL hiểu biết, nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản quy định hiện hành, đặc biệt là đổi mới quản lý giáo dục mầm non. Tăng cường vai trò của cán bộ quản lý trong việc tổ chức và hỗ trợ GV thực hiện chương trình GDMN, trong bồi dưỡng đội ngũ.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường mầm non, trong đó, chú trọng tới việc phát triển Chương trình giáo dục phù hợp với thực tế, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Nâng cao năng lực CBQL, GVMN ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ. Đặc biệt nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng các phần mềm.

Bám sát nội dung trọng tâm năm học xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các chuyên đề, hội thi; nhân rộng những sáng kiến kinh nghiệm hay và kết quả tốt cán bộ quản lý, giáo viên.

Tiếp tục quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN đánh giá chất lượng Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích, từ đó xác định năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu của Chuẩn.

VIII. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

Thực hiện tốt việc huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực để phát triển Giáo dục mầm non.Tích cực nghiên cứu, học hỏi, áp dụng mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến. Tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa các trường mầm non.

IX. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới và phát triển GDMN. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ (đặc biệt là chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm).

Tăng tính chủ động trong công tác truyền thông, tập trung tuyên truyền về vai trò, vị trí của GDMN. Thực hiện công tác tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học. Gửi bài tuyên truyền về Phòng GD&ĐT vào tháng 10/2019 và tháng 4/2020.

Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp.

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của trường mầm non Đông Giang. Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của tổ theo tinh thần chỉ đạo trên, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT huyện (để báo cáo);

- Các tổ CM (để thực hiện);

- Lưu Nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Hồng